Výrobci

Obchodní podmínky

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. V případě, že nebyly sjednány jiné písemné podmínky, upravují tyto „VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY", vydané v souladu s ustanovením § 273 obchodního zákoníku (dále jen „PODMÍNKY"), smluvní vztahy, vznikající mezi firmou Břetislav Olexa, reklamní agentura X-agency, Tři Dvory 261, 280 02 Kolín IČ 75270846, DIČ CZ8102080789 zapsánou na Živnostenském úřadě v Kolíně č.j. 4579/2009/OŽÚ/V/2, jako prodávajícím (dále jen „prodávající") a kupujícím (dále jen „kupující") uvedeným v kupní smlouvě (dále jen „smlouva").

 

1.2. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká buď na základě podpisu listiny označené jako kupní smlouva a podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (e-mailem, faxem nebo poštou) kupujícího prodávajícímu a písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím (e-mailem, faxem nebo poštou), bylo-li toto sjednáno rámcovou či partnerskou smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím.

 

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

 

2.1. Předmětem plnění je dodávka reklamních předmětů a dárků bez potisku nebo s potiskem (dále jen „zboží") a služeb, uvedených ve smlouvě včetně jejích všech příloh.

 

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB (POTISKU)

 

3.1. Veškeré ceny uváděné v cenících, nabídkách či katalozích (dále jen „katalog") prodávajícího nezahrnují DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. Není-li písemně sjednaná cena jiná nebo není-li v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží a potisku pro sepsání kupní smlouvy v daný den. V případě vydání ceníku ke katalogu se pak kupní cena zboží a potisku řídí cenami a ev. podmínkami uvedenými v ceníku platném ke dni sepsání smlouvy.

 

3.2. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží do jednoho místa dodání v ČR.

  

3.3. Cena zboží napájeného bateriemi nezahrnuje cenu baterií (není-li v katalogu uvedeno jinak). V takovém případě je nutné baterie objednat zvlášť.

 

3.4. K ceně potisku se připočítávají přirážky uvedené v platném ceníku potisku pro dané úkony a technologie.

 

 

4. DODACÍ LHŮTA

 

4.1. Dodací lhůty počínají běžet dnem uzavření Smlouvy a dále podle stavu skladových zásob je vždy stanovena v nabídce Prodávajícího. Závazný termín je potvrzen Prodávajícím spolu s objednávkou - Smlouvou Kupujícího.

 

4.2. Pokud se ve Smlouvě předpokládá její dodatečná konkretizace (Zboží, atypické Zboží, jeho vlastnosti, potisk, výšivka a event. jiné podmínky), počíná dodací lhůta běžet nejdříve dnem přijetí takovéto konkretizace Prodávajícím.

 

4.3. Zavázal - li se Kupující k poskytnutí součinnosti (např. k poskytnutí zálohy), prodlužuje se dodací lhůta o dobu event. převzetí nebo odeslání.

 

4.4. Závazek Prodávajícího dodat Zboží je splněn dnem, ke kterému předem oznámí Kupujícímu připravenost Zboží k převzetí nebo odeslání.

 

4.5. Prodávající nenese odpovědnost za škody nebo jiné nároky plynoucí z prodlení s dodáním Zboží, jestliže toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, nastalými u Prodávajícího nebo u jeho subdodavatele.

 

4.6. Je - li Prodávající v prodlení s dodáním Zboží a nesplní – li povinnosti ani v přiměřené dodatečné lhůtě určené Kupujícím v trvání minimálně 15 pracovních dní, je Kupující oprávněn odstoupit pro toto podstatné porušení Smlouvy od její dosud nesplněné části.

 

4.7. Při sjednané zálohové platbě počíná dodací lhůta běžet dnem připsání úhrady zálohové částky na účet Prodávajícího.

 

4.8. Dodací lhůta může být změněna v následujících případech:

a) není uhrazena zálohová faktura Kupujícím,

b) Kupující se ve stanovené lhůtě nevyjádřil ke změně sortimentu Zboží.

 

5. DODACÍ PODMÍNKY

 

5.1. Kupující po dohodě vyznačí zřetelně ve smlouvě některou z následujících podmínek způsobu

dodání zboží:

 

a) autodoprava s dobírkou (PPL)

b) autodoprava bez dobírky (PPL) 

c) doprava přímo kupujícímu (platí pouze pro kupujícího v Kolíně nebo dohodou)

 

5.2. Místem a časem plnění předmětu smlouvy je u variant:

a) místo a doba předání zboží prvnímu nezávislému autodopravci nebo poště v sídle prodávajícího

b) místo a doba předání zboží v sídle nebo provozovně kupujícího v varianty c bodu 5.1.

 

5.3. Není-li sjednáno jinak, platí kupující náklady na dopravu dle variant odst. 5.1. takto:

a) prodávajícímu formou zvláštní položky ve faktuře

 

5.4. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

 

5.5. Kupující je vždy informován prodávajícím mailem či telefonicky o tom, že zboží je hotové a připravené k odebrání.

 

5.6. Bude-li kupující, který zaplatil zálohu (dle bodu 6.2. položky D) v prodlení delším 10-ti kalendářních dnů s převzetím zboží bez potisku, vyzve jej prodávající k převzetí zboží v náhradní lhůtě 14-ti kalendářních dnů a současně ho bude informovat o tom, že mu bude účtováno skladné (dle bodu 9.11.), a že má v úmyslu zboží prodat. Toto zboží může skladovat prodávající maximálně po dobu 6-ti týdnů. Nevyzvedne-li si kupující zboží ani po uplynutí maximální lhůty 6-ti týdnů, je prodávající oprávněn prodat zboží za hodnotu minimálně ve výši 20 % kupní ceny. Z výtěžku prodeje je prodávající oprávněn si ponechat částku odpovídající nákladům spojených s prodejem zboží, poplatkem za uskladnění, poplatkem za balné a manipulaci a případně použité dopravné ve výši 150,- Kč denně. Zbytek získaný z prodeje bude vyplacen kupujícímu.

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

6.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení, jakož i ev. přirážek a DPH.

 

6.2. Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto podmínek způsobu úhrady:

 

a) faktura po dodání zboží

b) v hotovosti při předání zboží

c) 100 % záloha vč. DPH předem

d) dobírka (autodoprava, pošta)

e) záloha + na fakturu

f) záloha + v hotovosti při převzetí

 

6.3. Překročí-li kupní cena objednaného zboží s DPH 10 000,- je možné zvolit pouze varianty C, E nebo F, pokud není jinou smlouvou stanoveno jinak.

 

6.4. Při variantě A nebo E vzniká prodávajícímu právo na fakturaci dnem předání zboží kupujícímu nebo prvnímu veřejnému dopravci.

 

6.5. Splatnost faktury je do 14-ti dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.

 

6.6. Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.

 

6.7. Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši na účet prodávajícího.

 

6.8. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami třetích osob nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

 

7. SMLUVNÍ POKUTY

 

7.1. Bude-li kupující v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny (varianta A a E bodu 6.2.) prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

 

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

8.1. Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě, že je kupující v prodlení s úhradou zálohy o více jak 10 kalendářních dnů po dohodnutém termínu. Dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě hrubého porušení smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.

 

8.2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

 

8.3. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy (příp. části plnění), je kupující povinen vrátit prodávajícímu do 7 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy dodané zboží (příp. část zboží jehož se odstoupení týká).

 

8.4. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku „vyšší moci" nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího písemně informovat o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně (i faxem) a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy nebo její části odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nevydodaných položek zboží ze zakázky.

 

8.5. Odstoupením od kupní smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty a poplatku za uskladnění.

 

9. JINÁ USTANOVENÍ

 

9.1. Minimální hodnota objednaného zboží a potisku (platí pro dárkové předměty a reklamní textil) pro přijetí zakázky je 1000.00,- Kč bez DPH, pokud není jinou smlouvou stanoveno jinak.

 

9.2. S jedná-li kupující ve smlouvě potisk zboží, je povinen dodat prodávajícímu podklady pro tisk buď v elektronické podobě, nejlépe ve formátech CRD, EPS, AI, PDF (fonty převedeny do křivek) nebo v tištěné podobě, zde je nutné převést grafiku do elektronické podoby - křivek (viz Přirážky k cenám potisku). U rastrových obrázků je nutno dodat předlohu buď v elektronické podobě ve velikosti 1:1 a rozlišení min. 300 DPI, nebo v kvalitní tištěné formě ve velikosti 1:1. Nesplnění této povinnosti zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu potisku a kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu ani odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu.

 

9.3. Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 422 až 427 a § 429 a násl. obchodního zákoníku, pokud není v kupní smlouvě nebo těchto PODMÍNKÁCH uvedeno jinak.

 

9.4. Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny v souladu a s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího,

a to nejpozději do 7-mi kalendářních dnů po doručení zboží, a skryté vady pak nejpozději do 6-ti měsíců.

 

9.5. Prodávající je povinen uznané vady odstranit opravou, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem nejpozději do 2 měsíců po obdržení reklamace.

 

9.6. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu nezávislému přepravci do místa určení.

 

9.7. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo skladováním dodaného zboží.

 

9.8. Uplatňování reklamace vadně dodaného zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, který kupující na požádání obdrží od prodávajícího.

 

9.9. V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží.

 

9.10. Reklamace vad na dodaném zboží nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno a kupující je povinen dodržet lhůtu splatnosti (dle bodu 6.1. a 6.7) této smlouvy.

 

9.11. Při prodlení kupujícího s převzetím zboží od prodávajícího v období delším než 10 kalendářních dnů ode dne vystavení dodacího listu se sjednává poplatek za skladné ve výši 0,05 % z kupní ceny skladovaného zboží, nejméně však 50,- Kč za každý den skladování. Jako první den placení skladného se počítá 11. den.

 

9.12. Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.

 

9.13. Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení smlouvy.

 

9.14. Prodávající ručí za dodané zboží k potisku do výše sjednané ceny potisku.

 

 

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

10.1. V případech neupravených těmito PODMÍNKAMI se tento smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem a v případě sporu bude rozhodovat místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.

 

10.2. Upozornění: výrobky uvedené v katalozích prodávajícího jsou určeny výhradně k reklamním a propagačním účelům.

 

10.3. Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště.

 

10.4. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i přesto, že se adresát (kupující nebo prodávající ) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (kupující nebo prodávající) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je považován den odmítnutí písemnosti.

 

UPOZORNĚNÍ PRO KUPUJÍCÍHO:

 

Termín zakázky může být prodloužen při: prodlení kupujícího s odsouhlasením grafické předlohy potisku nebo prodlení kupujícího se zaplacením určené zálohy.